Quetzalprijs: nieuwe voorzitter van de jury

jokeGuatemala is een land dat naar de keel grijpt. In mijn geval figuurlijk. Ik heb er mijn hart verloren aan de prachtige natuur, aan de oude cultuur, aan de levende mayatradities en -spiritualiteit, maar vooral aan de mensen van de gemeenschappen waarmee ik gewerkt heb, en aan de organisatie die ik heb helpen oprichten. Ik heb er mijn hart verloren aan een geëngageerde man en er mijn gezin gesticht, vrienden gemaakt, een heel leven uitgebouwd.

Maar Guatemala grijpt heel veel mensen letterlijk naar de keel. Al eeuwen. Nog steeds. Kleine mensen, weerloze mensen. Het onrecht is groot in Guatemala: het racisme tegen de maya-bevolking, de criminalisering van de sociale strijd. De landonteigening gaat nog steeds door, de rijken worden rijker, de armen armer. Het land wordt uitverkocht aan machtige buitenlandse bedrijven die het met de mensenrechten niet nauw nemen en daarvoor de steun krijgen van staat en leger.
Maar het verzet groeit. De bevolking organiseert zich, laat haar stem horen, onder leiding van mensen die niet bang zijn om hun leven op het spel te zetten. Die mensen verdienen het om internationaal onder de aandacht gebracht te worden en een hart onder de riem gestoken te worden.

Door de omstandigheden ben ik nu na een half leven opnieuw in België, soms met heimwee, maar blij dat ik me van hieruit op verschillende manieren voor Guatemala kan blijven inzetten. Het is met veel dankbaarheid jegens Guatemala en haar bevolking dat ik het voorzitterschap van de jury van de Quetzalprijs heb aanvaard.

Joke Scherpereel

Afobelgica – Zaterdag 28 februari 2015 in Brugge

afrobelga

Quetzalprijs

QUETZAL PRIJS VOOR MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN GUATEMALA

REGLEMENT

Achtergrond en doelstellingen

In januari 2012 is de Quetzal Prijs voor Mensenrechten en Democratie in Guatemala in het leven geroepen door Guatebelga vzw. Deze vereniging zonder winstoogmerk volgens Belgisch recht (statuten in B.S. 15/1/2002) werd opgericht in 2001 om de democratie en de mensenrechten in Guatemala te bevorderen en acties te ondernemen tegen de straffeloosheid voor schendingen van de mensenrechten in het land. Meer informatie vindt men op: www.guatebelga.be.

Het algemeen doel van de Quetzal Prijs is de mensenrechten en de democratie in Guatemala te stimuleren. In het bijzonder wil deze prijs steun verlenen aan initiatieven die de strijd tegen de straffeloosheid aangaan, de cultuur van de mensenrechten verdiepen en verantwoordelijke vormen van bestuur aanmoedigen.

De Quetzal Prijs zal worden toegekend aan individuele personen of organisaties of instellingen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd tot de bevordering van de mensenrechten en de democratie in Guatemala. De prijswinnaars hoeven niet in Guatemala te wonen of de Guatemalteekse nationaliteit te bezitten.

Een internationaal samengestelde jury zal de prijswinnaar selecteren en naar België uitnodigen om de prijs in ontvangst te komen nemen tijdens een officiële plechtigheid.

De Quetzal Prijs bestaat uit een kunstwerk dat hiervoor speciaal is ontworpen door een kunstenaar.

Hij zal worden toegekend op tweejaarlijkse basis.

Nominaties en criteria

Ten behoeve van de Quetzal Prijs worden ‘mensenrechten’ in de brede betekenis begrepen, hierin begrepen de klassieke rechten zoals het recht op vrije meningsuiting en vereniging, en het recht om niet te worden gefolterd, evenzeer als de sociale en economische rechten zoals het recht op voedsel, huisvesting, scholing en gezondheidszorg. Ze omvatten ook het genot van de mensenrechten door specifieke groepen, bijvoorbeeld bekeken door de lens van geslacht, leeftijd of etniciteit, of mensenrechten in specifieke situaties, zoals periodes van noodtoestand of tijdens of na gewapende conflicten.

De jury beslist autonoom of een bepaalde activiteit valt binnen de categorie van de mensenrechten en de democratie in Guatemala, zoals bedoeld door de Quetzal Prijs.

Enkel nominaties in het Engels of het Spaans zullen voor de prijs in aanmerking worden genomen.

Procedure

Nominaties voor de Quetzal Prijs moeten worden ingediend bij de secretaris van de jury, uiterlijk tegen 31 december van het jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking.

Per prijsronde kan elke persoon, organisatie of instelling slechts één kandidaat nomineren.

Nominaties moeten de volgende elementen bevatten:

  • Een curriculum vitae van de persoon of een beschrijving van de organisatie of instelling die wordt genomineerd van minstens 3 pagina’s

  • Een brief met gedetailleerde informatie over de redenen tot nominatie van de persoon of de organisatie of instelling, in het bijzonder gerelateerd aan de algemene en specifieke doelstellingen van de prijs

  • Elke bijkomende informatie die nuttig wordt geacht om de jury een beter beeld te bieden over de bijdrage van de genomineerde.

Nominaties moeten worden ingediend op elektronische wijze.

Jury

Alle nominaties zullen worden geëvalueerd en de prijswinnaars geselecteerd door een internationale jury die zal worden samengesteld door de Raad van Bestuur van Guatebelga vzw.

.

Bijkomende informatie

Voor meer inlichtingen gelieve men de website www.guatebelga.be te raadplegen of contact te nemen met de secretaris van Guatebelga, Dhr. Carlos Colson (info@guatebelga.be).

De Nederlandse tekst is de originele tekst en de enige rechtsgeldige.

PREMIO QUETZAL PRO DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA EN GUATEMALA

reglamento

En enero de 2012 se fundó el Premio Quetzal Pro Derechos Humanos y la Democracia en Guatemala por Guatebelga vzw. Esta asociación sin fines de lucro fue instituida  según el derecho belga (estatutos en el Boletín Oficial del estado 15/1/2002) para promover la democracia y los derechos humanos en Guatemala y emprender acciones contra la impunidad por violaciones de los derechos humanos en el país. Para más información se puede consultar el sitio web  HYPERLINK “http://www.guatebelga.be/” www.guatebelga.be

El objetivo general del Premio Quetzal aspira a estimular la democracia en Guatemala. Particularmente este premio quiere apoyar las iniciativas que luchan en contra de la impunidad, que profundizan la cultura y animan formas de gobierno responsables.

El Premio Quetzal será otorgado a personas individuales u organizaciones o instituciones que han aportado una contribución especial para la promoción de los derechos humanos y la democracia en Guatemala. No es preciso que los ganadores del premio residan en Guatemala ni que posean la nacionalidad guatemalteca.

Un jurado compuesto internacionalmente seleccionará al ganador, invitándolo a Bélgica para recibir el premio durante una celebración solemne.

El premio consiste en una obra de arte que será elaborada especialmente para este fin por un artista.

El Premio Quetzal será otorgado cada dos años.

Nominaciones y criterios

En relación con el Premio Quetzal se entienden ‘los derechos humanos’ en el sentido amplio, incluyendo tanto los derechos clásicos como el derecho a la libre emisón de pensamiento y asociación y el derecho a no ser torturado como también los derechos sociales y económicos tal el derecho a la alimentación, vivienda, educación y salud. Incluyen asimismo el goce de los derechos de parte de grupos específicos, por ejemplo desde el enfoque del género, edad u origen étnico o derechos humanos en situaciones específicas, como estados de emergencia o durante y depués de conflictos armados. El jurado decide de manera autónoma sobre si cae dentro de la categoría de los derechos humanos y la democracia en Guatemala determinda actividad, tal y como lo pretende el Premio Quetzal.

Se tomarán en cuenta solamente nominaciones en inglés y en español para el premio.

Procedimiento

Las nominaciones para el Premio Quetzal deben entregarse con el secretario del jurado, a más tardar el 31 de Diciembre del año que precede el otorgamiento del premio.

Para cada ciclo cada persona, organización o institución podrá nominar a un solo candidato.

Las nominaciones deben contener los elementos siguientes:

El curriculum vitae de la persona o una descripción de la organización que se nombra  de por lo menos 3 páginas.

Una carta con informaciones sobre las razones de la nominación de la persona u organización o institución, particularmente relacionadas con los objetivos general y específicos del premio.

Cada información adicional que se estima de ser útil para permitir al jurado una mejor visión sobre el aporte del que se nombra.

Se presenta las nominaciones de forma electrónica.

Jurado

Todas las nominaciones serán evaluadas y los ganadores del premio seleccionados por un jurado internacional que está compuesto por el consejo de administración de Guatebelga vzw.

Información añadida

Para más información se puede consultar el sitio web  HYPERLINK “http://www.guatebelga.be/” www.guatebelga.be o contactar al secretario de Guatebelga, el sr. Carlos Colson (info@guatebelga.be)

QUETZAL PRIZE FOR HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY IN GUATEMALA

RULES

Background and objectives

The Quetzal Prize for Human Rights and Democracy in Guatemala is established in January 2012 by Guatebelga vzw, a non-profit organisation according to Belgian law (statute in B.S. 15/1/2002). It was founded in 2001 to foster democracy and human rights in Guatemala and to undertake actions against impunity for human rights violations in that country. More information can be found on www.guatebelga.be.

The general objective of the Quetzal Prize is to stimulate human rights and democracy in Guatemala. In particular, it wishes to support initiatives that fight against impunity, deepen the culture of human rights and encourage accountable forms of governance.

The Quetzal Prize will be awarded to individual persons or to organisations or institutions that have made a major contribution to human rights and democracy in Guatemala. The prize winners do not have to reside in Guatemala or possess Guatemalan citizenship.

An internationally composed jury will select the prize winner and invite him/her to Belgium to accept the prize during an official ceremony.

The Quetzal Prize consists of a piece of art especially designed by an artist.

It will be awarded on a bi-annual basis.

Nominations and criteria

For the sake of the Quetzal Prize, ‘human rights’ are conceived of in a broad sense, to include such classical human rights as the right to free speech and freedom of association, and the right not to be tortured, as well as social and economic rights, such as the right to food, housing, education, and health care. They also include the human rights enjoyment by specific groups, for instance through the lens of gender, age or ethnicity, or human rights in specific situations, such as emergencies and during or after violent conflicts.

It is fully up to the jury to decide if a given activity falls within the category of human rights and democracy in Guatemala as intended by the Quetzal Prize.

Only nominations in English or Spanish will be considered.

Procedure

Nominations for the Quetzal Prize have to be submitted to the secretary of the jury by  the 31st  of December of the year preceding the award ceremony.

Each person, organisation or institution can only nominate one candidate for any given round.

Nominations should include:

  • a curriculum vitae of the person or a description of the organisation or institution nominated of no less than 3 pages
  • a letter explaining in detail the reasons for nominating the person or organisation or institution, particularly in relation to the general and specific objectives of the prize
  • any additional information deemed useful to provide the jury with a better idea about the contribution of the nominee.

Nominations should be submitted in an electronic format.

Jury

All nominations will be evaluated and the prize winners selected by an international jury that will be composed by the Board of Guatebelga vzw.

Additional information

For more information please check the website www.guatebelga.be or contact the secretary of Guatebelga, Mr. Carlos Colson (info@guatebelga.be).

Seminarie ter herdenking van Walter Voordeckers

Human Rights and Transitional Justice in Latin America: Developing multiple strategies on the road from impunity to accountability

Welkom op 7 mei 2014 in de ochtend voor het seminarie, ‘s middags voor de lunch met de sprekers, en van 14-16 nog een aparte bespreking met Naomi ivm onze zaak en de Quetzalprijs.

Wel graag per email inschrijven voor het seminarie.

Faculty of Theology, St Michielsstraat 4, Leuven
Collegium Veteranorum, Romero Room (02.10) 1
Speakers: Prof. Naomi Roht-Arriaza (UC Hastings)
and Mr. Marcelo Torelly (University of Brasilia)
Chair: Prof. Stephan Parmentier (LINC)
Discussant: Prof. Koen Lemmens (LIHRICS)

Lokatie:
Faculty of Theology, St Michielsstraat 4, Leuven
Collegium Veteranorum, Romero Room (02.10) 1

Speakers: Prof. Naomi Roht-Arriaza (UC Hastings) and Mr. Marcelo Torelly (University of Brasilia)

Chair: Prof. Stephan Parmentier (LINC)
Discussant: Prof. Koen Lemmens (LIHRICS)

Solidariteit met Jan Vandeveire en Maria Amparo

Belangeloze solidariteit met het volk van Guatemala is wat Jan Vandeveire en Maria Amparo al
tientallen jaren begeestert en bezielt.
Op weg van de hoofdstad naar Antigua Guatemala voor een daguitstap met de kleinkinderen,
werden Jan en Maria slachtoffers van een brutaal verkeersongeval.
Mutualiteit en sociaal georiënteerde gezondheidszorg zijn in Guatemala jammer genoeg nog altijd
onbestaande.
Zware operaties en medische nazorg zorgen voor hoge acute financiële problemen. Spontane
solidariteit in Guatemala heeft reeds wonderen verricht. Maar de nood blijft hoog.
Onze dringende financiële solidariteit met Jan en Maria staat symbool voor ónze
menselijke tederheid en mededogen.
Rek.nr: BE41 29982040 5010, Vandeveire Hilda, met vermelding: ‘ solidair met Jan en Maria ‘
Met dank: Vlaams Guatemala Comité; Guatebelga; SolidairSelection_011met Guatemala.

“ Solidariteit is de tederheid der volkeren “ ( T. Borge )

Belangeloze solidariteit met het volk van Guatemala is wat Jan Vandeveire en Maria Amparo al tientallen jaren begeestert en bezielt.

Selection_011

Op weg van de hoofdstad naar Antigua Guatemala voor een daguitstap met de kleinkinderen, werden Jan en Maria slachtoffers van een brutaal verkeersongeval. Mutualiteit en sociaal georiënteerde gezondheidszorg zijn in Guatemala jammer genoeg nog altijd onbestaande.

Zware operaties en medische nazorg zorgen voor hoge acute financiële problemen. Spontane solidariteit in Guatemala heeft reeds wonderen verricht. Maar de nood blijft hoog.

Onze dringende financiële solidariteit met Jan en Maria staat symbool voor ónze menselijke tederheid en mededogen.

Rek.nr: BE41 29982040 5010, Vandeveire Hilda, met vermelding: ‘ solidair met Jan en Maria ‘

Met dank: Vlaams Guatemala Comité; Guatebelga; Solidair met Guatemala.

Uitnodiging Serge Berten-wandeling op zondag 19 januari 14u

SBC wandeling

Op 10 december deelt Stop the Killings mensenrechtenprijzen uit

Affiche Human Rights AwardsHet is stilaan een traditie geworden. Op de internationale dag van de mensenrechten, vraagt Stop the Killings aandacht voor de repressie van activisten en syndicalisten in het Zuiden. Dit jaar doet het dit door middel van van een prijsuitreiking. Het platform zal zowel de ‘Human Right Defender’ als de ‘Human Rights violator’ van het jaar met een prijs belonen.

Het belooft een gala-avond te worden in Brussel. Deze keer zullen het echter geen persoonlijkheden uit de sport-, de media- of de culturele wereld zijn die in de schijnwerpers komen te staan. Voor de ‘Human Rights Awards’ nomineerde Stop the Killings specifiek individuen, organisaties of overheden die zich in positieve of negatieve zin hebben onderscheiden met betrekking tot de mensenrechtensituatie in hun land.

Een jury, samengesteld uit vooraanstaande figuren uit media, vakbonden en sociale organisaties, zal haar licht laten schijnen over de nominaties. Maar wie uiteindelijk de prijzen in ontvangst mag nemen, is in eerste instantie jullie beslissing. De komende maand organiseert Stop the Killings een brede bevraging, waarmee het zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Deel daarom de nominaties met collega’s, vrienden en familie en stem massaal.

Iedereen die een stem uitbrengt wordt automatisch uitgenodigd voor de officiële prijsuitreiking en bijhorende receptie op 10 december. Deze gaat door vanaf 19u in de spiegelzaal van gemeenschapscentrum De Markten (Oude Graanmarkt 5, Brussel).

Maar uiteraard laten we ons ook in de publieke ruimte gelden. Net zoals vorig jaar spreken we hiervoor af aan het Centraal Station, waar vanaf 18u een symbolische actie zal worden georganiseerd. Denk maar aan 2012, toen enkele honderden mensen geboeid door de straten van Brussel liepen, of 2011, toen we met minstens evenveel een symbolische stembusgang organiseerden aan het Europees Parlement.

Wees solidair met je collega’s in het Zuiden en doe ook dit jaar weer mee!

Hoe kan je een bijdrage leveren?

  • Kies zelf jouw ‘Human Rights Defender’ en ‘Human Rights Violator’ van het jaar en laat ons jouw motivatie weten. Misschien komt deze wel aan bod tijdens de ceremonie.
  • Maak de campagne bekend bij collega’s, vrienden en familie en roep hen op hetzelfde te doen. Alle middelen zijn goed om de nominaties te ‘delen’
  • Kom naar Brussel op 10 december en laat zien dat mensenrechten je meer waard zijn dan het doorsturen van het mail, of een ‘like’ op Facebook.

Samen brengen we internationale solidariteit in de praktijk!

Yolanda Oqueli

Uit het KU Leuven Nieuws:


Activiste onder vuur: Yolanda Oquelí Veliz over haar strijd in Guatemala

 

08 Okt 2013

 

De Faculteit Rechtsgeleerdheid verwelkomde op maandag 7 oktober Yolanda Oquelí Veliz. Zij nam de allereerste Quetzal Prijs voor mensenrechten en democratie in Guatemala in ontvangst, tijdens de internationale seminarieweek over geweld en straffeloosheid in Centraal-Amerika die het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) en de KHLeuven van 7 tot 10 oktober organiseren.

Yolanda Oquelí Veliz: “Soms voelen we ons een beetje vergeten daar in ons hoogland. Deze prijs maakt duidelijk dat dat niet zo is.”
(c) KU Leuven – Rob Stevens

Overal in het land voeren lokale gemeenschappen actie tegen de mijnen, maar het vreedzame burgerprotest dat Yolanda sinds 2012 leidt, is bijzonder omdat ze de toegang tot de mijnsite in San José del Golfo en San Pedro Ayampuc nu al anderhalf jaar ononderbroken bezet houden. “Er staan permanent enkele tientallen tentjes. Elke vierentwintig uur worden ze afgelost. Hele families doen eraan mee. Op 7 december vorig jaar naderden er om één uur ‘s nachts 28 vrachtwagens vergezeld van een indrukwekkende politiemacht. Het mobiele netwerk was stilgelegd zodat we elkaar niet konden waarschuwen. Maar we luidden de klokken – het afgesproken signaal – en binnen de veertig minuten stroomden vierduizend mensen toe via de binnenweggetjes, om zich voor de vrachtwagens te gooien.”Yolanda Oquelí Veliz (32) heeft constant pijn, sinds ze vorig jaar vier kogels in haar lijf kreeg. De daders – twee gemaskerde mannen op een motor – zijn niet gekend. Maar het lijdt geen twijfel dat er een verband is met de strijd die Yolanda voert tegen het opstarten van een goudmijn in haar geboortedorp San José del Golfo en het naburige San Pedro Ayampuc, niet ver van de hoofdstad Guatemala.De bodem in Guatemala is rijk aan waardevolle ertsen. Noord-Amerikaanse en Canadese firma’s betalen de Guatemalteekse regering grof geld voor het verkrijgen van een mijnvergunning. Al 20% van het land is onder licentie. Yolanda Oquelí: “De plaatselijke bevolking wordt nooit betrokken. En de gevolgen voor mens en natuur zijn dramatisch. Bossen worden geveld, heuvels worden afgegraven, het grondwater wordt vervuild met zware metalen die nodig zijn voor het ontginningsproces – kinderen die spelen in gebieden waar al een aantal jaar een mijn actief is, lopen brandwonden op. Een mijn verbruikt op één uur zoveel drinkwater als één mens gedurende meer dan twintig jaar – terwijl water sowieso een schaars goed is in Guatemala.”

“De pijn van de kogel is een voortdurende herinnering dat we niet mogen opgeven.”

Er wordt niet openlijk opgetreden tegen de activisten, maar de bevolking wordt voortdurend geïntimideerd. In juli van dit jaar werd één van de actievoerders doodgeschoten toen hij van een vreedzame sit-in terugkeerde. Ook Yolanda en haar gezin – ze heeft twee kinderen van vier en twee – worden bedreigd. Haar echtgenoot werd ontvoerd en heeft het land verlaten. Sinds de aanslag op haar leven verhuist ze zelf van het ene safe house naar het andere: “We weten niet wie er achter de aanslagen zit, maar we gaan ervan uit dat het huurmoordenaars zijn die andermans vuile werk opknappen.”

Hoe houdt ze het vol? “Door de vele steunbetuigingen, in binnen- en buitenland. Soms voelen we ons een beetje vergeten daar in ons hoogland. Deze prijs maakt duidelijk dat dat niet zo is. En ik heb hoop voor de toekomst. We zijn van plan onze zaak aanhangig te maken bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). We gaan daar trachten aan te tonen dat de officiële milieustudies partijdig zijn. De pijn van de kogel (één kogel kon niet verwijderd worden – red.) is een voortdurende herinnering dat we niet mogen opgeven.”

Ine Van Houdenhove

De internationale seminarieweek ‘Violence and impunity in Central America: obstacles to development?’ wordt georganiseerd door LINC en KHLeuven in samenwerking met Guatebelga vzw, Solidarity with Guatemala, Amnesty International Students Leuven en met de steun van VLIR-UOS.

(c) KU Leuven - Rob Stevens [2]

Activiste Yolanda Oquelí Veliz ontvangt de Quetzal Prijs uit handen van juryvoorzitter Luc Van Ooteghem.
(c) KU Leuven – Rob Stevens
Share: Facebook [3] Twitter [4] Myspace [5] MSN Live [6] Yahoo [7] LinkedIn [8] Digg [9] Delicious [10] Google Plus [11]

Links:
[1] http://nieuws.kuleuven.be/sites/default/files/veliz_lr.jpg
[2] http://nieuws.kuleuven.be/sites/default/files/veliz2_lr.jpg
[3] http://facebook.com/sharer.php?u=http://nieuws.kuleuven.be/node/12262&t=Activiste+onder+vuur%3A+Yolanda+Oquel%C3%AD+Veliz+over+haar+strijd+in+Guatemala
[4] http://twitter.com/intent/tweet?text=Activiste+onder+vuur%3A+Yolanda+Oquel%C3%AD+Veliz+over+haar+strijd+in+Guatemala&url=http://nieuws.kuleuven.be/node/12262
[5] http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/default.aspx?u=http://nieuws.kuleuven.be/node/12262&c=Activiste+onder+vuur%3A+Yolanda+Oquel%C3%AD+Veliz+over+haar+strijd+in+Guatemala
[6] http://profile.live.com/badge/?url=http://nieuws.kuleuven.be/node/12262&title=Activiste+onder+vuur%3A+Yolanda+Oquel%C3%AD+Veliz+over+haar+strijd+in+Guatemala&description=De+Faculteit+Rechtsgeleerdheid+verwelkomde+op+m…
[7] http://bookmarks.yahoo.com/toolbar/savebm?opener=tb&u=http://nieuws.kuleuven.be/node/12262&t=Activiste+onder+vuur%3A+Yolanda+Oquel%C3%AD+Veliz+over+haar+strijd+in+Guatemala&d=De+Faculteit+Rechtsgeleerdheid+verwelkomde+op+m…
[8] http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http://nieuws.kuleuven.be/node/12262&mini=true&title=Activiste+onder+vuur%3A+Yolanda+Oquel%C3%AD+Veliz+over+haar+strijd+in+Guatemala&ro=false&summary=De+Faculteit+Rechtsgeleerdheid+verwelkomde+op+m…&source=
[9] http://digg.com/share?url=http://nieuws.kuleuven.be/node/12262
[10] http://www.delicious.com/save?v=5&noui&jump=close&url=http://nieuws.kuleuven.be/node/12262&title=Activiste+onder+vuur%3A+Yolanda+Oquel%C3%AD+Veliz+over+haar+strijd+in+Guatemala
[11] https://plus.google.com/share?url=http://nieuws.kuleuven.be/node/12262