Links

Mensenrechten in Guatemala

 • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948) is beschikbaar in meer dan 300 talen! Waaronder ook enkele Maya talen zoals het Quiché, Mam en het Q’eqchi’.
 • De homepage van het Bureau van de Hoog Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.
 • Het Presidentiële mensenrechtenbureau Copredeh.
  Copredeh hangt rechtstreeks af van de president van Guatemala, en is gevestigd in Guatemala Stad.
 • SEPAZ (Secretaria de la Paz) is een Guatemalteekse overheidsinstantie dat zich bezighoudt met het coördineren, het bijstaan en het helpen van overheidsinstellingen, de civiele samenleving en andere sociale actoren bij het de uitvoering van de Vredesakkoorden. Enkele van haar werkterreinen: cultuur van vrede, identiteit en de rechten van de inheemse populatie, plattelandsontwikkeling, sociale communicatie en een Nationaal Vrouwen Forum
 • De Procureur van de mensenrechten of de Ombudsman is de afgevaardigde van het Congres die de eerbiediging van de Mensenrechten vastgelegd in de Grondwet, de Universele Verklaring van de Mensenrechten en alle geaccepteerde en geratificeerde Akkoorden en Conventies behartigt.
 • In 1992 won de Rigoberta Menchú Tum, Maya Quiché, de vermaarde Nobelprijs voor de Vrede. Nog steeds strijdt zij, mede met haar organisatie de Rigoberta Menchú stichting, tegen de straffeloosheid in haar land en de discriminatie tegen de inheemse bevolking.
 • De antropologe Myrna Mack werd in 1990 brutaal vermoord in de hoofdstad. Haar zus Helen voert sindsdien een harde strijd tegen de straffeloosheid van de vele mensenrechtenschendingen.in Guatemala. Op de website van de Myrna Mack stichting vind je alle info rond de case Myrna Mack en hun strijd tegen de straffeloosheid.
 • De weduwenorganisatie CONAVIGUA werd in 1988 gesticht om de belangen van de vele weduwes te behartigen in het land. Ook vandaag nog speelt deze organisatie een belangrijke rol in het mensenrechtendebat.
 • Human La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala werd in 1990 opgericht en heeft als doel de belangen te behartigen van armen, die zich geen advocaat kunnen permitteren, en wier fundamentele rechten worden geschonden. Dit bureau houdt zich onder meer bezig met verzoening en verdwenen kinderen. In 1995 werd er vanuit dit bureau een alternatieve waarheidscommissie op de been gebracht, het REMHI.
 • Acción Ciudadana, een Guatemalteekse organisatie opgericht in 1996, focust zich op het verhogen van de civiele participatie en invloed in de beslissingsprocessen over thema’s die de publieke interesse aangaan in Guatemala. Deze organisatie vormt ook een onderdeel van de internationale organisatie Transparency International.
 • Het Centro de Acción Legal en Derechos Humanos of CALDH is sinds 1994 een belangrijk mensenrechtenbureau in Guatemala. Zij hebben zich gespecialiseerd op het vlak van kinderen en jongerenrechten, inheemse bevolking, vrouwenrechten, gerechtigheid en verzoening, civiele en politiek rechten en economische rechten. Zij leveren onder meer juridische bijstand, vorming, acompañamiento en hebben ook de klachten verzameld en ingediend tegen onder meer Ríos Montt.
 • Foundation of Human Rights in Guatemala, Het FHRG is gesticht in 1993 door Noord-Amerikanen en Guatemalteken, en gevestigd in Chicago. Het wil vooral ijveren voor de volledige invulling van het akkoord over mensenrechten, deel van de vredesakkoorden; en strijden tegen de straffeloosheid in Guatemala
 • Human Rights Watch in Guatemala: de Spaanse versie van de website van Human Rights Watch, de grootste vanuit de VS opererende mensenrechtengroepering.
 • ADIVIMA is een lokale organisatie in Baja Verapaz dat als missie heeft de zoektocht naar oplossingen voor de sociale, economische, educatieve en politieke problemen waarmee de oorlogsweduwen, wezen, overlevenden en de slachtoffers van het interne politieke geweld tijdens de jaren ’80 mee worden geconfronteerd. Daarnaast wil de organisatie ook waken over de uitvoering van de Vredesakkoorden en de aanbevelingen van de waarheidscommissie.
 • Eén van de belangrijkste resultaten van de vredesonderhandelingen was de oprichting van La Comisión para el Esclaracimiento Histórico of CEH. Deze commissie ging in 1997 van start ging en in 1999 was haar eindrapport ‘Guatemala Memoria del Silencio’ af. Het lijvige rapport, zo’n achttal boeken, was gebaseerd op zo’n 8000 getuigenissen en is zeer interessant naslagwerk over het geweld en haar oorzaken van 1960 tot 1996.
 • Uit onvrede met het beperkte mandaat van de Waarheidscommissie CEH werd er in 1995 vanuit het Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) een groots project uitgewerkt, namelijk een alternatieve waarheidscommissie die de naam Recuperación de la Memoria Histórica of REMHI kreeg. Nog geen twee dagen na de officiële publicatie van het rapport werd het hoofd van het REMHI-project, Monseigneur Juan Gerardi vermoord
 • Een ander resultaat van de vredesonderhandelingen was de komst van een VN missie in 1995 die de naam MINUGUA droeg. Tot op heden is deze missie nog steeds actief in het land. Op deze site kunnen ook alle vredesakkoorden worden geraadpleegd.
 • Het werk van de UNO inzake mensenrechten in Guatemala
 • Solidaridad is een Nederlandse NGO die partnerorganisaties in Latijns Amerika steunt die pogingen ondernemen de mens daar in staat te stellen zelf richting te geven aan hun leven en samenleving. Het werk van Solidaridad is ondergebracht in drie themavelden: duurzame economie en fair trade, de maatschappijopbouw en mensenrechten, pastoraat, ethiek en cultuur. Guatemala is één van hun focuslanden.
 • Amnesty International, wereldwijde volksbeweging, die ijvert voor de wereldwijde eerbiediging van de mensenrechten.
 • FIAN staat voor Food first Information & Action Network. (www.fian.be) Het is een internationale mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor het recht om zich te voeden.
 • Het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten is altijd een interessante bron van informatie
 • Op 23 juni 2006 nam de Mensenrechtenraad van de V.N. een verklaring van de rechten van inheemse volkeren aan. Canada en Rusland stemden tegen. De verklaring wordt in het najaar aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Zie ook http://www.iwgia.org/sw248.asp
 • De stichting Nuenen-Guatemala wil bekendheid geven aan de situatie in Guatemala, met speciale aandacht voor de Maya-bevolking van Tucurú, een plaats in het hoogland van Guatemala.